خیریه سعدی

بنی آدم اعضای یکدیگرند

خیریه سعدی

«دست‌هایی که کمک می‌کنند، ارزشمند تر از لب‌های است که دعا می‌کنند. »

شاید فکر کنید وقتی یک نفر به کسی کمک می‌کند، تنها فردی که سود می‌کند فرد کمک شونده است اما خوب است بدانید که این تفکر شاید چندان صحیح نباشد. فرد کمک شونده تنها کسی نیست که سود نصیبش می‌شود، بلکه فرد کمک کننده نگوییم بیشتر بلکه به همان اندازه از مزایا برخوردار خواهد بود. کار خیر و بشر دوستانه مسبب مقدار زیادی احساس شادی و رضایت از زندگی است و قطعا یک آرامش درونی ایجاد خواهد کرد.

در شرایط کنونی، چه خوب است افرادی را که در شرایط سخت قرار دارند را فراموش نکنیم. در همین نزدیکی، در شهرمان کسانی هستند که دچار بیماری و مشکلات از این قبیل می‌باشند و از کار کردن و کسب درآمد عاجزند. هزینه‌های سرسام آور درمان، می‌تواند هر انسان قوی را از پای بیفکند.
خیریه سعدی که با کمک شما عزیزان تا به این جا رسیده است، تاکنون افتخار داشته است که با استفاده از کمک‌های مردمی دست‌های زیادی را گرفته و امید‌های فراوانی را به زندگی برگرداند.

چه چیزی لذت بخش تر از شیرینی لبخند یک کودک و یا دستان رو به آسمان یک مادر؟
شما هم می‌توانید با کمک‌های هرچند کوچک اما ارزشمند خود تنها کورسوی امید یک خانواده‌ی آبرومند را از بین نبرید و امید، لبخند و زندگی را به آنان هدیه کنید. 🙂

 

 

 

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست.